Download citation

Therapy-resistant septic olecranon bursitis due to Mycobacterium gordonae

SICOT-J, 2 (2016) 41
DOI: https://doi.org/10.1051/sicotj/2016030